Kamu Stratejik Planlama Çözümü

Kamu Stratejik Planlama Çözümü

5018 sayılı kanun ile bu kanun doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu kılavuz ve yönetmeliklere uygun olarak, kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli stratejik planları ile performans programlarını hazırlamalarını ve izlemelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Sistem Stratejik Plan yanında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan yapıda İdare Performans Programları ile bunlarla bağlantılı olarak Performans Esaslı İdare Bütçesinin oluşturulmasını desteklemekte, rehberin ekinde yer alan tüm tabloların oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Yine sistemde Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer alan formatta Birim ve İdare Faaliyet Raporları oluşturulabilmektedir. Uygulama kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapıya sahiptir. Girdilere değil hedeflenen sonuçlara odaklanılmasını sağlayacak şekilde, stratejik planın düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanmasını kolaylaştırır. Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı sağlar. Performans sonuçlarının nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Uygulama sürece, kurum içinde planlamadan izlemeye kadar en üst düzey yetkiliden başlayarak her düzeydeki ilgili personelin katkı ve katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede stratejik planın yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılması, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi yanında, stratejik planlama sürecine de odaklanılması sağlanmış olmaktadır.